لیست مشتریان

دانشگاه ها و مراکز آموزشی

مراکز صنعتی

سایر مشتریان

پژوهشکده نفت پژوهشکده انرژی رنگ و رزین خوش فراوران سویاب صنعت سازندگان نیروزایی آفاق پویا باد نیرو هیدرولیک سازان ایران بورد الکترونیک نیکل فرآیند نیکل گستر پویاب فلز جلاپردازان پرشیا جهانتاب فرانیکل سپاهان سرد ساز خودرو یارنیکان صالح فناوران سخت آرا